KLIZUB.COM. Information on the company. Sales of printing equipment, consumables in Kharkiv. Sales of spare parts for office machines.
 
EnglishChineseFrenchGermanyIndonesiaArabicTurkeyItalySpainHindiVietnamNorth KoreaSouth KoreaIranJapan

Công ty "KLIZUB" đã được thành lập vào năm 2001 nhằm cung cấp vật liệu chất lượng cao rẻ, đồ phụ tùng cho thiết bị in và văn phòng cho thị trường U-crai-na. Công ty này bao gồm nhiều nhà kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Hiện nay Công ty này thực hiện một cách thành công những nhiệm vụ đã được đề ra. Hàng năm các mặt hàng và ngành dịch vụ tăng lên được. Biên chế của Công ty được mở rộng. Tăng lên mức độ kiểm tra thị trường U-crai-na.

Hiện nay Công ty bao gồm những ban như sau:

A ban quảng cáo;
B ban mua và cung cấp;
C ban mua: thiết bị, vật liệu chi tiêu, đồ phụ tùng và bổ sung;
D ban dịch vụ: sở kỹ thuật, nhà in nhỏ, sở mang đến.

Công ty có cán bộ có trình độ chuyên môn cao.

Công ty có các văn phòng, nhà kho và thương mại. Cũng có trạm điện thoại tự động nhỏ với 48 số điện thoại và liên lạc fax, internet, sự bảo đảm chương trình chuyên môn, trang điện tử, e-mail, kênh internet được tách ra. Công ty có những phương tiện vận tải, nhà in nhỏ.

Những phương hướng cốt yếu là :

  • Bán thiết bị văn phòng, thiết bị in, đồ phụ thùng và bổ sung, những vật liệu chi tiêu;
  • Dịch vụ hoàn toàn máy sao lục;
  • Dịch vụ ấn loát dùng thiết bị chúng tôi;
  • Sự thiết kế và xếp đặt nhà in nhỏ đã được làm xong.

Chuyên môn hóa là duplicator chữ số của tất cả công ty-sản xuất như: Riso, Duplo, Ricoh, Nashuatec, Gestetner, Rex-rotary, Seiky, Savin, Kinboh, cũng như phổ đầy đồ phụ thùng và những vật liệu chi tiêu bản gốc và dung học Katun, Daito, Janibis, Aebo, O-AT, Fullmark, Stylo, Rito, Rize. (đây là sự kết hợp tốt nhất giá và chất lượng).

Những phương hướng ưu tiên la:

  • Nhập khẩu (Châu Á- 80%, Châu Âu-12%, Ấn Độ-5%, Mỹ-3%);
  • Đưa các kiểu thương mại mới ra thị trường U-crai-na;
  • Tìm kiếm người sản xuất ra giới hạn U-crai-na;
  • Đại diện cho quyền lợi người sản xuất và các công ty thương mại trên lãnh thổ U-crai-na;
  • Tổ chức đón tiếp;
  • Sự đi theo trên lãnh thổ U-crai-na (cùng với người phiên dịch)

Triết học của Công ty là sự giúp đỡ lành nghề nhằm giải quyết vấn đề của quý khách.

Các quý khách sẽ nhận những khuyên cần thiết cho quyết định tốt nhất!

Chúng tôi quan tâm đến sự mở rộng hơn nữa và tăng cường vị trí của chúng tôi trên thị trường.

Chúng tôi làm việc với sự đặt hàng bất cứ độ phức tạp, dùng cách đối xử có phân biệt và ý nghĩ sáng tạo!

Chúng tôi rất vui mừng sự hợp tác cùng có lợi.


Địa chỉ: 61038, U-crai-na, thành phố Harkov, Phố Saltovskoye đường 71/1, phòng 5
+ 38 (057) 751-96-30
www.klizub.com
info@klizub.com
Klizub